Karar Sayısı : 2009/15169  Ekli “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(GÜN)  ( EN GEÇ SÜRE)
1 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mülk Edinim İzinleri
 
 1. Başvuru dilekçesi: (4 adet) Edinilmek istenilen taşınmazın tapu bilgileri, edinme-kullanma amacı, şirketin açık adresi, vergi dairesi ve no.su gibi bilgiler dilekçede belirtilir. Varsa firmanın antetli kağıdı kullanılır ve bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulmuş olmalıdır. Dilekçe firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanır. (ticaret sicil kaydında belirtilen kişi veya kişiler ile bunların noterden vekâlet verdiği diğer kişiler imzalayabilir). (Dilekçe örneği aşağıdadır).
   
 2. Taşınmaza ilişkin koordinatlı çap örneği: (4 adet 1 asıl, 3 fotokopi) (Memleket Koordinat Sistemine göre 7 haneli ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden tasdikli) (Aplikasyon Krokisi kabul edilmez).
  (Arnavutköy, Bahçelievler İlçelerindeki mülk edinim başvurularında 6 dilimli koordinat sistemine göre düzenlenmiş çap olmalıdır).
   
 3. Taşınmazın takyidatlı tapu örneği: (4 adet) (1 asıl, 3 fotokopi).
   
 4. Kayıtlı bulunulan ticaret sicil memurluğundan alınmış faaliyet belgesi. (1 adet)
   
 5. Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğundan alınacak şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi. (1 adet)
   
 6. Ticaret sicil memurluğundan Yabancı ortakların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve şirketteki ortaklık oranlarını içeren son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge. (1 adet)
  • Şirket hisseleri borsada işlem görmüyorsa bu belge şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğundan, (bu takdirde 5 ve 6 nolu belgeler birleştirilebilir) alınacaktır.
  • Şirket hisseleri borsada işlem görüyorsa 5 nolu belge Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınacaktır.
    
    
   NOT: Şirket ortakları arasında kendileri hakkındaki bilgilerin şirkete verilmemesini talep eden yabancı yatırımcılar bulunması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 5 gün içinde doğrudan Valiliğe gönderilmesi sağlanır.
    
 7. Şahıs ise kimlik fotokopisi, Şirket ise mevcut ortaklık durumunu gösteren yetki belgesi (hissedarların isimlerini gösterir) ve ortakların kimlik fotokopileri,
  Taahhütname: (1 adet): Şirket adına mülk alma ve mülk satma yetkisi olan temsilcisi tarafından imzalanan taahhütname ve taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri eklenecektir. Vekâleten taahhütnameyi imzalayacak kişinin şirket adına mülk alma ve mülk satma yetkisi ya da taahhütname imzalama yetkisi olmalıdır. (Taahhütname örneği aşağıdadır)
   
 8. İcra yoluyla edinimlerde icra sonuç yazısı. (bankalar hariç)
   
 9. Şirket ortakları arasında yabancı ortağın payı %50’nin altında olup yabancı ortağın şirket yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alma yetkisi bulunan şirketlerde ana sözleşme.
30
2 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak İzinleri (Sınırlı Ayni Hak İzinleri)
 
 1. Ayrıntılı dilekçe.
 2. Şirketin Taşınmaz Tasarrufuna İzinli Olduğunu ve Temsilcisini Gösterir Yetki Belgesi
 3. Taahhütname ve Taahhütnameyi İmzalayan Şirket Yetkilisine ait İmza Sirküleri
 4. Satıcı: Şahıs ise kimlik fotokopisi, Şirket ise mevcut ortaklık durumunu gösteren yetki belgesi (hiisedarların ismini gösterir) ve ortakların kimlik fotokopileri, (1 adet)
 5. Vekâleten yapılan müracaatlarda vekâletname
 
 
 
 
 
3

Başvuru esnasında yukarıda istenilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:
 
İsim : Coşkun SARIYILDIZ
Unvan : Müdür Vekili
Adres : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü   
Tel : 0 212 455 59 00  (Dahili 5771-5772)
Faks : 0 212 513 13 03
E-Posta planlama@istanbul.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim : Cemallettin ÖZDEMİR
Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : İstanbul Valiliği
Tel : 0 212 455 59 00
Faks : 0 212 513 13 03
E-Posta : planlama@istanbul.gov.tr