İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin Görevleri:

 

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin Görevleri:

 1. İl'in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak. ilgili ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak, il envanterini hazırlamak.
 2. İl'deki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini incelemek, varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tesbit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak.
 3. Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan İl'deki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tesbit ederek, Valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak.
 4. İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 5. Mahalli İdarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma planları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 6. Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında Vali'ye yardımcı olmak.
 7. Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzer girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak.
 8. İstihdamı arttırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak.
 9. İlçelerle, plan ve program uygulanmasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak.
 10. Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 11. İl Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezinin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve İlçe Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak. Bu görevin yürütülmesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nın 08.07.2005 tarihli onaylarıyla yürürlüğe konulan Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezleri Yönergesi bulunmaktadır.
 12. Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak.
 13. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili olarak Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
 14. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi İle ilgili Yönetmelik uyarınca verilen görevler.

Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.